På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy har fastställts av vår styrelse. GEMÜ förbinder sig sedan 1995 att i produktionsanläggningen (Emmen) i Schweiz konsekvent använda och kontinuerligt förbättra sitt kvalitetshanteringssystem i överensstämmelse med DIN EN ISO 9001 och sedan 2006 även DIN EN ISO 13485. Vår kvalitetspolicy lägger fast ramarna för våra kvalitetsmål och de kontrolleras regelbundet med avseende på ändamålsenlighet och lämplighet.

Kvalitet är inte bara produkternas kvalitet för oss, utan det betyder även kvaliteten på varje enskilt processteg. Vi strävar efter att förstå våra kunders krav, för att kunna erbjuda dem passande, högkvalitativa lösningar. Våra produkter och lösningar ska hjälpa våra kunder att bli framgångsrika på sin marknad.

Processer och förbättringar:

Vi har som mål att våra processer ska uppfylla våra kunders förväntningar. För att kunna nå detta mål arbetar vi hela tiden med att förbättra processerna. Förbättringarna kan initieras av våra medarbetare, genom revisioner eller genom input utifrån.

Kundnöjdhet:

Våra kunders nöjdhet är av största vikt för vårt företag och mäts regelbundet av oss. 

Vi arbetar kontinuerligt med att öka produktkvaliteten, leveranstillförlitligheten och vår service, för att kunna öka kundnöjdheten ännu mer. Återkoppling från våra kunder är viktig input för att vi ska kunna förbättra oss. 

Medarbetare:

Våra medarbetare är vår värdefullaste resurs. De väljs ut utifrån yrkesmässiga och personliga kvalifikationer och vidareutbildas kontinuerligt. Vi uppmuntrar egna initiativ och ansvarskänsla på alla nivåer i företaget.

Leverantörer:

En kedja är inte starkare än dess svagaste länk. Därför väljer vi starka leverantörer som partners. Leverantörer som delar vår kvalitetskänsla och vårt miljömedvetande och som inte strävar efter kortsiktig vinstmaximering.

Vi jobbar nära våra leverantörer för att stötta dem i deras utveckling, så att de i sin tur kan vara med och bidra till den kontinuerliga förbättringen av våra processer.