På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Papperslös GMP-efterlevnad

Underhåll av anläggningskomponenter med GEMÜ Conexo

De krav som gäller för att uppfylla god tillverkningssed (GMP) inom läkemedelstillverkning och bioteknik innebär att tillverkare och OEM-företag måste föra utförlig dokumentation för flera arbetsmoment. Det omfattar sådant som checklistor, underhållsböcker, anläggningsplaner och inventarielistor, såväl som olika initiativ för att förse varje komponent med en märkning som inte kan förloras.

Digital märkning och manipulationssäker dokumentation

I och med RFID-tekniken uppstår flera nya möjligheter att förse anläggningskomponenter med en digital, manipulationssäker märkning och att elektroniskt registrera, spara och bearbeta den insamlade informationen. För att göra detta utrustas varje komponent med ett RFID-chip. Dessutom upprättas en IT-infrastruktur med en mobil och en stationär programvarulösning. Alla relevanta anläggningskomponenter (t.ex. ventiler), liksom enskilda komponenters beståndsdelar, blir då spårbara via serialisering och kan, med hjälp av en RFID-läsare, när som helst identifieras.

Papperslöst underhåll och förbättrad service

Den mobila programvaran gör inte bara ”Installation qualification”-processen smidigare och enklare, utan bidrar också till att framtida underhållsarbeten blir både säkrare och mer väldokumenterade. Underhållsmontören guidas genom den individuellt strukturerade och redigerbara underhållsplanen, och har direkttillgång till all relevant information – till exempel anvisningar, fabrikscertifieringar och testdokumentation. Framöver kommer det även vara möjligt att lägga till en underhållsloggbok och fotodokumentation till underhållspaketet.

Interaktiva applikationen

Den interaktiva applikationen nedan är lätt att använda med vänster musknapp. Alla rödmarkerade textfält kan klickas. När man klickar på en ventil kan man välja mellan menyalternativet ”RFID-Info” och ”Underhåll”. Hela anläggningen och de enskilda ventilerna kan roteras om man håller musknappen intryckt. I området ”Information” finns en zoomfunktion som aktiveras med dubbelklickning.
Applikationen finns på tyska och engelska. För att växla till engelska, klicka på knappen nere till höger.