På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Manipulationssäker dokumentation för sterila och hygieniska processer

De krav som gäller för att uppfylla god tillverkningssed (GMP) innebär att tillverkare och OEM-företag måste föra utförlig dokumentation för flera arbetsmoment. Det omfattar sådant som checklistor, underhållsböcker, anläggningsplaner och inventarielistor, såväl som olika initiativ för att förse varje komponent med en märkning som inte kan förloras.

Även i hygieniska processer blir kraven ständigt högre, vilket gör att allt fler resurser går åt till dokumentation. Med GEMÜ CONEXO blir driftsättningen, driften och underhållsprocesserna inte bara papperslösa utan också mycket enklare.

Digital märkning och ”installation qualification”

Med hjälp av monterade RFID-chip kan enskilda ventil-, mät- och reglerkomponenter när som helst identifieras direkt i anläggningen, vilket i hög grad underlättar sådant som ”installation qualification”. Via en mobil programvarulösning finns även information om till exempel överensstämmelseförsäkran och certifiering för de olika komponenterna/märkningarna. Även ordersedelnummer, beställningsbekräftelsenummer, tillverkningsdatum och artikelnummer finns entydigt kopplat till enheten. Vid produkter från tredje part kan dessa uppgifter i stället föras in och sparas. Båda processerna sker helt papperslöst och på bara några sekunder.


Andra, uppdragsspecifika underlag som datablad och användarhandböcker kan också granskas eller läggas till för varje komponent/märkning.

Produktöverensstämmelse och processäkerhet

GEMÜ-produkternas överensstämmelse med kraven i USP Class VI, FDA resp. EU-förordning 1935/2004 gäller även med RFID-chip – de produkter som tidigare överensstämde med kraven gör det fortfarande. Precis som förut är också olika typer av tillverkningssteg och rengöringsprocesser möjliga. Till dessa hör elektropolering, betning/passivering, elektrokemisk bearbetning och autoklavering (vid 123°C–135°C). CONEXO-appen och portalen är programmerade i enlighet med riktlinjerna för god tillverkningssed och alla komponenter kommunicerar uteslutande via säkerhetsstandarder med krypterade data.

Papperslöst underhåll och förbättrad service

I den mobila programvarulösningen guidas underhållsmontören genom den individuellt strukturerade och redigerbara underhållsplanen, och har direkttillgång till all relevant information – till exempel anvisningar, fabrikscertifieringar och testdokumentation. Framöver kommer det även vara möjligt att lägga till en underhållsloggbok och fotodokumentation till underhållspaketet. I synnerhet det sistnämnda kommer att kunna användas för att optimera såväl underhållscykler som anläggningsdelar, eftersom samtliga data kan jämföras över lång tid på en bildskärm.

Eftermontering och molnlösning

Med CONEXO Retrofit kan GEMÜ-ventiler, utrustning och produkter från tredje part enkelt eftermonteras i befintliga anläggningar. Modulen gör att även produkter från tredje part integreras i programvaran. De enskilda delarna kan dessutom kompletteras med hjälp av en molnlösning. Med den här typen av anslutning blir den lagrade informationen dessutom tillgänglig från varsomhelst i världen, oavsett nätverk. Paketet ger inte GEMÜ möjlighet att komma åt kundens anläggning eller data – på detta sätt skiljer det sig inte från en lokalt installerad portallösning.