Tietosuojalausunto

Tietosuojalausunto

Tilanne huhtikuu 2024

 

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG:lle tietosuoja on ensisijaisen tärkeä. Henkilötietojesi huolellinen käsittely on meille tärkeää. Tästä syystä käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti voimassa olevien tietosuojasäännösten mukaisesti.

Jäljempänä selitämme, mitä tietoja käytämme milloinkin ja mihin tarkoitukseen käytämme niitä verkkosivustollamme. Tavoitteenamme on, että pystyt ymmärtämään verkkosivustomme toimintaperiaatteen ja sen, millä tavoin varmistamme henkilötietojesi suojauksen, joka on meille erittäin tärkeä asia. Käytämme henkilötietojasi ainoastaan suostumukseesi perustuen tai lakisääteisen luvan nojalla.

Käsittelemme verkkosivustollamme tietoja, joita tarvitsemme verkkosivustomme toimintojen toteuttamiseksi esimerkiksi välttämättömien evästeiden kautta. Käytämme myös tietojasi, kun olet meihin yhteydessä yhteydenottotarkoituksia varten.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tietosuojasta, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen datenschutz(at)gemue.de tai soittamalla numeroon +49 7940 123-0.

Sisällysluettelo

 1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
 2. Yleistä tietojen käsittelystä
 3. Rekisteröidyn oikeudet
 4. Verkkosivuston asettaminen saataville ja lokitiedostojen luonti
 5. Evästeiden käyttö
 6. Uutiskirje
 7. Yhteydenotto sähköpostitse
 8. Yhteydenottolomake
 9. Sähköpostihakemus ja hakemuslomake
 10. Yrityspresenssit
 11. Yrityspresenssin hyödyntäminen ammattiverkostoissa
 12. Hosting
 13. Geokohdennus
 14. Käytetyt laajennukset
 15. Laajennusten sisällyttäminen ulkoisten palveluntarjoajien kautta
 16. Tietosuojaselosteen muutos

I. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden tietosuojaan liittyvien säännösten tarkoittama rekisterinpitäjä on:

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG (= GEMÜ)
Fritz-Müller-Straße 6-8
74653 Ingelfingen-Criesbach
Deutschland
Saksa
07940 123-0
info(at)gemue.de
www.gemu-group.com

II. Yleistä tietojen käsittelystä

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käsittelemme käyttäjien henkilötietoja aina vain siinä määrin kuin se on tarpeen toimivan verkkosivuston sekä yrityksemme sisältöjen ja palvelujen käyttöön tarjoamiseksi. Käyttäjän henkilötietojen käsittely tapahtuu säännönmukaisesti vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa suostumusta ei tosiasioihin perustuvista syistä voida hankkia ennalta ja tietojen käsittely on lakisääteisten määräysten nojalla välttämätöntä.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelytoimille, joita varten saamme rekisteröidyltä suostumuksen, on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohta.

Käsiteltäessä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka sopimusosapuoli rekisteröity on, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b alakohta. Tämä koskee myös käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimuksentekoa edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Sikäli kuin henkilötietojen käsittely on tarpeen yritystämme koskevan oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi, oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen c alakohta.

Mikäli henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen turvaamiseksi, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen d alakohta.

Mikäli käsittelytoimet ovat välttämättömiä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi eivätkä rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja perusvapaudet syrjäytä ensinnä mainittua etua, käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta.

3. Tietojen poisto ja säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai pääsy niihin estetään heti kun säilytyksen tarkoitus lakkaa. Tietoja voidaan myös säilyttää, mikäli eurooppalaiset tai kansalliset lainsäätäjät niin määräävät unionin asetusten, lainsäädännön tai muiden rekisterinpitäjää koskevien määräysten nojalla. Myös tällöin pääsy tietoihin estetään tai tiedot poistetaan, kun mainituissa säännöksissä määritetty säilytysaika päättyy, ellei tietojen säilyttäminen ole edelleen välttämätöntä sopimuksen tekemistä tai sopimuksen täytäntöönpanoa varten.

III. Rekisteröidyn oikeudet

1. Oikeus saada tietoja (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus pyytää meiltä vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi.

Mikäli näin on, sinulla on oikeus saada pääsy kyseisiin tietoihin ja saada tiedot seuraavista:

 • Käsittelyn tarkoitukset
 • Henkilötietoryhmät
 • Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
 • Suunniteltu säilytysaika tai kyseisen ajan määrityksen kriteerit
 • Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka niiden käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Tarvittaessa tietojen alkuperä (jos kolmannen osapuolen keräämiä)
 • Tarvittaessa automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin olemassaolo ja näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja odotettavissa olevat seuraukset
 • Tarvittaessa henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Mikäli henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi välitöntä korjaamista tai täydentämistä.

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Mikäli jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista:

 • Kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden siksi ajaksi, jolloin voimme tarkastaa henkilötietojesi oikeellisuuden;
 • Henkilötietojesi lainvastaisen käsittelyn yhteydessä kiellät henkilötietojesi poistamisen ja pyydät sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • Emme tarvitse henkilötietojasi enää tarkoituksiin, joihin niitä käsiteltiin, mutta sinä tarvitset niitä kuitenkin oikeusvaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista varten tai
 • kun olet vastustanut käsittelyä, odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö yrityksemme oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

4. Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, sinulla on oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi ilman aiheetonta viivytystä:

 • Tietojasi ei enää tarvita käsittelytarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin.
 • Peruutat suostumuksesi, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustetta.
 • Vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla.
 • Henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti.
 • Poistaminen on tarpeen unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan yritykseemme sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Henkilötiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Ota huomioon, että edellä mainitut perusteet eivät päde, mikäli käsittely on välttämätöntä:

 • Sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;
 • Yritystämme koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi;
 • Kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä;
 • Yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten;
 • Oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla)

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai oikeus pyytää siirtämään kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

6. Oikeus vastustaa tiettyjä tietojenkäsittelytoimia (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen e tai f alakohtaan. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.

IV. Verkkosivuston asettaminen saataville ja lokitiedostojen luonti

Aina kun vierailet verkkosivuillamme, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja ja dataa vierailevan tietokoneen tietokonejärjestelmästä.

Tässä yhteydessä kerätään seuraavia tietoja:

 • Selaintyyppiä käytettyä versiota koskevat tiedot
 • Käyttäjän käyttöjärjestelmä
 • Käyttäjän IP-osoite
 • Käyttöpäivä ja -aika
 • Verkkosivustot, joilta käyttäjän järjestelmä ohjattiin verkkosivuillemme
 • Verkkosivustot, joita käyttäjän järjestelmällä avataan verkkosivustomme kautta
 • Kulloinkin lähetetty datamäärä
 • Selaimen kieli

Nämä tiedot tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin. Kyseisiä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmän tekemä tilapäinen IP-osoitteen tallennus on tarpeen verkkosivuston käytön mahdollistamiseksi käyttäjän tietokoneella. Tätä varten käyttäjän IP-osoite täytyy tallentaa istunnon ajaksi.

Tallennus lokitiedostoihin tehdään verkkosivuston toimintakyvyn varmistamiseksi. Lisäksi käytämme tietoja verkkosivuston optimointiin ja tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tietojen analysointia markkinointitarkoituksiin ei tehdä tässä yhteydessä.

Näihin tarkoituksiin liittyy myös oikeutettu etumme tietojen käsittelyyn yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohdan nojalla.

3. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen ja lokitiedostojen tilapäisen säilyttämisen oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta.

4. Säilytyksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Kun tietoja kerätään verkkosivuston käyttöön tarjoamiseksi, tämä tapahtuu kyseisen istunnon päätyttyä.

Mikäli tiedot tallennetaan lokitiedostoihin, tämä tapahtuu viimeistään seitsemän päivän kuluttua kyseisestä tapahtumasta. Tätä pidempi säilytys on mahdollista. Tällöin käyttäjien IP-osoitteet poistetaan tai niitä muutetaan siten, ettei kutsun lähettävän asiakasohjelman tunnistaminen ole enää mahdollista.

5. Mahdollisuus vastustaa käsittelyä

Tietojen keruu verkkosivuston käyttöön tarjoamista varten ja tietojen tallennus lokitiedostoihin on välttämätöntä verkkosivujen ylläpidon toteuttamiseksi. Käyttäjä voi vastustaa tätä käsittelyä. Se, hyväksytäänkö vastalausetta, määräytyy etujen vertailun kautta.

V. Evästeiden käyttö

1. Tietojen käsittelyn kuvaus, laajuus ja tarkoitus

2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen tallentamiseen loppukäyttäjän päätelaitteelle ja/tai pääsyyn loppukäyttäjän päätelaitteelle jo tallennettuihin tietoihin sovelletaan Saksan televiestintää ja telemediaa koskevan tietosuojalain (TTDSG) säännöksiä. Kun evästeiden tallentaminen ja lukeminen on teknisesti välttämätöntä, sillä varmistetaan verkkosivustomme toiminta. Tällöin evästeiden tallennus päätelaitteellesi ja päätelaitteellasi olevien evästeiden käyttö tapahtuvat Saksan televiestintää ja telemediaa koskeva tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 2 kohdan 2 alakohdan nojalla. Tämän päätelaitteellesi tapahtuvan tietojen tallennuksen ja päätelaitteellasi olevien tietojen käytön tarkoituksena on helpottaa verkkosivustomme käyttöä ja mahdollistaa palvelujemme tarjoaminen sinulle haluamallasi tavalla. Jotkin verkkosivustomme toiminnot eivät myöskään toimi ilman näiden evästeiden käyttöä, eikä niitä sen vuoksi voida tarjota. Evästeet poistetaan lähtökohtaisesti istunnon päätyttyä (esimerkiksi uloskirjautumisen tai selaimen sulkemisen myötä) tai määritetyn ajan kuluttua. Lisätietoja evästeiden poikkeavista tallennusajoista löytyy tämän tietosuojaselosteen aiemmista kohdista.

Teknisesti ei-välttämättömien evästeiden käyttö perustuu nimenomaiseen suostumukseesi, jonka voit antaa evästebannerin kautta. Tällöin tietojen tallennus ja käyttö tapahtuvat Saksan televiestintää ja telemediaa koskevan tietosuojalain (TTDSG) 25 §:n 1 kohdan nojalla yhdessä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan ja 7 artiklan kanssa. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tulevin vaikutuksin tai antaa sen jälkikäteen uudelleen määrittämällä evästeasetukset haluamallasi tavalla. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden tallennuksen määrittämällä sopivat asetukset selainohjelmistossasi. Ota tällöin huomioon, että määrittämäsi selainasetukset vaikuttavat vain kulloinkin käyttämääsi selaimeen. Päätelaitteellesi tallennettuihin tietoihin ja päätelaitteellasi olevien tietojen käyttöön liittyvään henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä. Aiheeseen liittyviä lisätietoja löytyy tämän tietosuojaselosteen aiemmista kohdista.

VII. Uutiskirje

1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivujemme kautta voi tilata ilmaisen uutiskirjeen. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä syöttökenttien tiedot lähetetään meille.

 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Etunimi
 • Yritys
 • Puhuttelumuoto
 • Vierailevan tietokoneen IP-osoite
 • Rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika

Uutiskirjeiden lähetykseen liittyvän tietojen käsittelyn yhteydessä mitään tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden lähetystä varten.

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän sähköpostiosoitteen keräämisen tarkoituksena on uutiskirjeen lähettäminen.

Tilaamisen yhteydessä tapahtuvan muiden henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on estää palvelujen tai käytetyn sähköpostiosoitteen väärinkäyttö.

3. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn oikeusperuste sen jälkeen, kun käyttäjä on tilannut uutiskirjeen, on käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Käyttäjän sähköpostiosoitetta säilytetään täten niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa.

Muut tilaamisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan pääsääntöisesti seitsemän päivän määräajan jälkeen.

5. Mahdollisuus vastustaa käsittelyä

Rekisteröity käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Tätä varten jokaisessa uutiskirjeessä on tähän tarkoitukseen käytettävä linkki.

Samoin tarjolla on myös mahdollisuus peruuttaa suostumus koskien tilauksen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen tallentamista.

VIII. Yhteydenotto sähköpostitse

1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivuillamme on sähköpostiosoite yhteydenottoa varten. Tässä tapauksessa käyttäjän sähköpostilla välittämät henkilötiedot tallennetaan.

Tietoja käytetään ainoastaan keskusteluihin liittyviin käsittelytoimiin.

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Kun yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse, tällöin myös huomattavan tärkeä oikeutettu etu koskee tietojen käsittelyä.

3. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Sähköpostin lähettämisen yhteydessä siirrettävien tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta. Oikeutettu etumme on pystyä vastaamaan optimaalisesti sähköpostilla lähettämääsi kyselyyn.

Mikäli sähköpostiyhteydenotto koskee sopimuksen päättämistä, on käsittelyn oikeusperuste tällöin lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b alakohta.

4. Säilytyksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Sähköpostilla lähetettyjen henkilötietojen kohdalla tämä tapahtuu, kun kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu katsotaan päättyneeksi, kun tilanteesta käy ilmi, että kyseessä oleva asiasisältö on perusteellisesti selvitetty.

Muut lähetyksen yhteydessä lisäksi kerätyt henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän määräajan kuluttua.

5. Mahdollisuus vastustaa käsittelyä

Kun käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa säilyttämistä. Tällöin keskustelua ei voida jatkaa.

Suostumuksen peruuttaminen ja tietojen säilytyksen vastustaminen on mahdollista käyttämällä tarjottua sähköpostiosoitetta, yhteydenottolomaketta tai puhelinnumeroa sekä kirjeitse.

Kaikki henkilötiedot, jotka tallennettiin yhteydenoton yhteydessä, poistetaan tällöin.

IX. Yhteydenottolomake

1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivuillamme on yhteydenottolomake sähköistä yhteydenottoa varten. Jos käyttäjä käyttää tätä mahdollisuutta, syöttökenttiin syötetyt tiedot välitetään meille ja tallennetaan.

Viestin lähetyksen yhteydessä tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Sähköpostiosoite
 • Yritys
 • Puhuttelumuoto
 • Nimi
 • Etunimi
 • Osoite
 • Maa
 • Puhelin-/matkapuhelinnumero
 • Vierailevan tietokoneen IP-osoite
 • Yhteydenoton päivämäärä ja kellonaika

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenottolomakkeen syöttökenttien tai käyttöön tarjotun sähköpostiosoitteen kautta saatujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ainoastaan yhteydenottoon liittyvä käsittely.

Muita lähetyksen yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja käytetään yhteydenottolomakkeen väärinkäytön estämiseen ja tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen.

3. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Sähköpostin lähettämisen yhteydessä siirrettävien tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta. Oikeutettu etumme on pystyä vastaamaan optimaalisesti yhteydenottolomakkeella meille lähettämääsi kyselyyn. Mikäli sähköpostiyhteydenotto koskee sopimuksen päättämistä, on käsittelyn oikeusperuste tällöin lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b alakohta.

4. Säilytyksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Yhteydenottolomakkeen syöttökentistä ja sähköpostilla lähetettyjen henkilötietojen kohdalla tämä tapahtuu, kun kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu katsotaan päättyneeksi, kun tilanteesta käy ilmi, että kyseessä oleva asiasisältö on perusteellisesti selvitetty.

Muut lähetyksen yhteydessä lisäksi kerätyt henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän määräajan kuluttua.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja vastustaa käsittelyä

Kun käyttäjä ottaa meihin yhteyttä käyttämällä yhteydenottolomakkeen syöttökenttiä tai lähettämällä meille sähköpostia, hän voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa säilyttämistä.

Suostumuksen peruuttaminen ja tietojen säilytyksen vastustaminen on mahdollista käyttämällä tarjottua sähköpostiosoitetta, yhteydenottolomaketta tai puhelinnumeroa sekä kirjeitse.

Kaikki henkilötiedot, jotka tallennettiin yhteydenoton yhteydessä, poistetaan tällöin.

X. Sähköpostihakemus ja hakemuslomake

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Verkkosivuillamme on hakemuslomake sähköisen hakemuksen lähettämistä varten. Jos hakija käyttää tätä mahdollisuutta, syöttökenttiin syötetyt tiedot välitetään meille ja tallennetaan. Näitä tietoja ovat:

 • Puhuttelumuoto
 • Etunimi
 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelin-/matkapuhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Palkkatoive
 • Ansioluettelo
 • Todistukset
 • Valokuva
 • Muut vapaaehtoiset tiedot, kuten koulutus, kielitaito, toivottu aloituspäivä, kenen tai minkä kautta hakija on saanut tiedon paikasta

Vaihtoehtoisesti voit lähettää hakemuksesi meille myös sähköpostilla. Tällöin tallennamme sähköpostiosoitteesi ja sähköpostissa antamasi tiedot.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen saat meiltä sähköpostivahvistuksen hakemusasiakirjojesi vastaanotosta.

Lisäksi tarjoamme hakija-/taitopoolin.

Mitään tietojasi ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan hakemuksesi käsittelyyn.

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Hakemuslomakkeella saamiemme henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ainoastaan hakemuksesi käsittely. Kun yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse, tällöin myös huomattavan tärkeä oikeutettu etu koskee tietojen käsittelyä.

Muita lähetyksen yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja käytetään hakemuslomakkeen väärinkäytön estämiseen ja tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen.

3. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojesi käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen tekeminen rekisteröidyn pyynnöstä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b alakohdan 1 luetelmakohdan nojalla.

Hakijapoolin puitteissa saatujen tietojen käsittelyn oikeusperuste on hakijan nimenomainen suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Hakuprosessin päätyttyä tietoja säilytetään vielä enintään viisi kuukautta. Tietosi poistetaan viimeistään viiden kuukauden kuluttua. Lakisääteisen velvoitteen edellyttäessä tietoja säilytetään sovellettavien säännösten mukaisesti.

Muut lähetyksen yhteydessä lisäksi kerätyt henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän määräajan kuluttua.

5. Mahdollisuus vastustaa käsittelyä

Hakija voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Tällöin hakemusta ei voida enää huomioida.

Hakijalla on mahdollisuus jälkikäteen muuttaa tai poistaa tietojansa sähköpostitse (personal(at)gemue.de).

Kaikki henkilötiedot, jotka tallennettiin sähköisen hakemuksen yhteydessä, poistetaan tällöin.

XI. Yrityspresenssit

Yrityspresenssin hyödyntäminen yhteisöpalveluissa:

Instagram:

Instagram, Part of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Annamme yrityksemme sivujen kautta tietoa ja tarjoamme Instagram-käyttäjille viestintämahdollisuuden. Kun teet yrityksemme Instagram-sivuilla jonkin toiminnon (esimerkiksi kommentit, julkaisut, tykkäykset jne.), on mahdollista, että julkaiset tällöin henkilötietojasi (esimerkiksi oikean nimesi tai käyttäjäprofiilisi valokuvan). Koska emme pääsääntöisesti tai suurelta osin voi vaikuttaa siihen, miten GEMÜn yrityspresenssistä vastaavat Instagram-yritykset käsittelevät henkilötietojasi, emme voi antaa sitovia tietoja tietojesi käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta.

Yrityksemme presenssiä yhteisöpalveluissa käytetään viestintään ja tietojen vaihtoon (potentiaalisten) asiakkaiden kanssa sekä tiedottamiseen GEMÜstä kiinnostuneelle yleisölle. Käytämme yrityspresenssiä erityisesti seuraaviin:

uusista tuotteista, messuosallistumisista, yritysuutisista ja tapahtumista tiedottaminen. Tällä tavoin pyrimme pitämään asiakkaat ja yrityksestämme kiinnostuneet ajan tasalla uutuuksista, informoimaan työntekijöitämme ja GEMÜstä kiinnostuneita ajankohtaisista asioista ja vahvistamaan brändiämme työnantajana.

Yrityspresenssin kautta tapahtuvien julkaisujen sisällöt voivat käsittää seuraavia:

 • Tietoja tuotteista
 • Tietoja palveluista
 • Mainokset
 • Tietoja GEMÜstä työnantajana
 • Yleisiä tietoja GEMÜstä yrityksenä
 • Tietoja ajankohtaisista tapahtumista, kuten messut, koulutusten alkaminen, yritysvideot.

Jokainen käyttäjä voi vapaasti päättää, julkaiseeko toimintoja käyttämällä henkilötietojaan.

Sikäli kuin käsittelemme henkilötietojasi verkkokäyttäytymisesi analysoimiseksi, arvontojen ja kilpailujen tarjoamiseksi tai liidikampanjoiden toteuttamiseksi, se tapahtuu nimenomaiseen suostumukseesi perustuen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan ja 7 artiklan nojalla. Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle, jonka tarkoituksena on viestintä asiakkaiden ja yrityksestämme kiinnostuneiden kanssa, on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta. Tässä oikeutettu etumme on pystyä vastaamaan optimaalisesti kyselyysi tai tarjoamaan sinulle pyytämäsi tiedot. Mikäli yhteydenotto koskee sopimuksen päättämistä, on käsittelyn oikeusperuste tällöin lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b alakohta.

Tietoja, jotka on luotu yrityspresenssin kautta, ei tallenneta omiin järjestelmiimme.

Voit milloin tahansa vastustaa yrityksemme Instagram-sivujen yhteydessä keräämiemme henkilötietojesi käsittelyä ja käyttää tämän tietosuojaselosteen kohdassa IV. mainittuja rekisteröidyn oikeuksiasi. Lähetä meille tällöin asiaa koskeva vapaamuotoinen sähköposti osoitteeseen datenschutz@gemue.de. Lisätietoja Instagramin tekemästä henkilötietojesi käsittelystä ja vastaavista käsittelyn vastustamismahdollisuuksista löydät osoitteesta: help.instagram.com/519522125107875

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States.

Annamme yrityksemme sivujen kautta tietoa ja tarjoamme YouTube-käyttäjille viestintämahdollisuuden. Kun teet yrityksemme YouTube-sivuilla jonkin toiminnon (esimerkiksi kommentit, julkaisut, tykkäykset jne.), on mahdollista, että julkaiset tällöin henkilötietojasi (esimerkiksi oikean nimesi tai käyttäjäprofiilisi valokuvan). Koska emme pääsääntöisesti tai suurelta osin voi vaikuttaa siihen, miten GEMÜn yrityspresenssistä vastaavat YouTube-yritykset käsittelevät henkilötietojasi, emme voi antaa sitovia tietoja tietojesi käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta.

Yrityksemme presenssiä yhteisöpalveluissa käytetään viestintään ja tietojen vaihtoon (potentiaalisten) asiakkaiden kanssa sekä tiedottamiseen GEMÜstä kiinnostuneelle yleisölle. Käytämme yrityspresenssiä erityisesti seuraaviin:

uusista tuotteista, messuosallistumisista, yritysuutisista ja tapahtumista tiedottaminen. Tällä tavoin pyrimme pitämään asiakkaat ja yrityksestämme kiinnostuneet ajan tasalla uutuuksista, informoimaan työntekijöitämme ja GEMÜstä kiinnostuneita ajankohtaisista asioista ja vahvistamaan brändiämme työnantajana.

Yrityspresenssin kautta tapahtuvien julkaisujen sisällöt voivat käsittää seuraavia:

 • Tietoja tuotteista
 • Tietoja palveluista
 • Mainokset
 • Tietoja GEMÜstä työnantajana
 • Yleisiä tietoja GEMÜstä yrityksenä
 • Tietoja ajankohtaisista tapahtumista, kuten messut, koulutusten alkaminen, yritysvideot.

Jokainen käyttäjä voi vapaasti päättää, julkaiseeko toimintoja käyttämällä henkilötietojaan.

Sikäli kuin käsittelemme henkilötietojasi verkkokäyttäytymisesi analysoimiseksi, arvontojen ja kilpailujen tarjoamiseksi tai liidikampanjoiden toteuttamiseksi, se tapahtuu nimenomaiseen suostumukseesi perustuen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan ja 7 artiklan nojalla. Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle, jonka tarkoituksena on viestintä asiakkaiden ja yrityksestämme kiinnostuneiden kanssa, on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta. Tässä oikeutettu etumme on pystyä vastaamaan optimaalisesti kyselyysi tai tarjoamaan sinulle pyytämäsi tiedot. Mikäli yhteydenotto koskee sopimuksen päättämistä, on käsittelyn oikeusperuste tällöin lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b alakohta.

Tietoja, jotka on luotu yrityspresenssin kautta, ei tallenneta omiin järjestelmiimme.

Voit milloin tahansa vastustaa yrityksemme YouTube-sivujen yhteydessä keräämiemme henkilötietojesi käsittelyä ja käyttää tämän tietosuojaselosteen kohdassa IV. mainittuja rekisteröidyn oikeuksiasi. Lähetä meille tällöin asiaa koskeva vapaamuotoinen sähköposti osoitteeseen datenschutz@gemue.de. Lisätietoja YouTuben tekemästä henkilötietojesi käsittelystä ja vastaavista käsittelyn vastustamismahdollisuuksista löydät osoitteesta: policies.google.com/privacy

XII. Yrityspresenssin hyödyntäminen ammattiverkostoissa

1. Tietojen käsittelyn laajuus

Hyödynnämme yrityspresenssin tarjoamia mahdollisuuksia ammattiverkostoissa. Yrityksemme on läsnä seuraavissa ammattiverkostoissa:

LinkedIn: LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland

XING: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland

Annamme sivujemme kautta tietoa ja tarjoamme käyttäjille viestintämahdollisuuden.

Yrityspresenssiä hyödynnetään työhakumahdollisuuksien tarjoamiseen, tiedottamiseen/PR:ään ja suorahakuun.

Meillä ei ole tietoa siitä, miten yrityspresenssistä vastaavat yritykset käsittelevät henkilötietojasi. Lisätietoja siitä saat seuraavista tietosuojaselosteista:

LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XING: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Kun teet yrityksemme sivuilla jonkin toiminnon (esimerkiksi kommentit, julkaisut, tykkäykset jne.), on mahdollista, että julkaiset tällöin henkilötietojasi (esimerkiksi oikean nimesi tai käyttäjäprofiilisi valokuvan).

2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle, jonka tarkoituksena on viestintä asiakkaiden ja yrityksestämme kiinnostuneiden kanssa, on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta. Tässä oikeutettu etumme on pystyä vastaamaan optimaalisesti kyselyysi tai tarjoamaan sinulle pyytämäsi tiedot. Mikäli yhteydenotto koskee sopimuksen päättämistä, on käsittelyn oikeusperuste tällöin lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b alakohta.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityspresenssimme kautta tiedotamme käyttäjille palveluistamme. Jokainen käyttäjä voi tällöin vapaasti päättää, julkaiseeko toimintoja käyttämällä henkilötietojaan.

4. Säilytyksen kesto

Säilytämme tietoja toimista ja henkilötiedoista, joita julkaiset yrityspresenssimme kautta, suostumuksesi peruuttamiseen asti. Lisäksi noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja.

5. Mahdollisuus vastustaa käsittelyä

Voit milloin tahansa vastustaa yrityksemme sivujen yhteydessä keräämiemme henkilötietojesi käsittelyä ja käyttää tämän tietosuojaselosteen kohdassa IV. mainittuja rekisteröidyn oikeuksiasi. Lähetä meille tällöin asiaa koskeva vapaamuotoinen sähköposti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Lisätietoja vastustus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XIII. Hosting

Verkkosivuston ylläpidosta palvelimilla vastaa valtuuttamamme palveluntarjoaja.

Palveluntarjoajamme on: ETES GmbH.

Palvelimet keräävät ja tallentavat automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelimen lokitiedostoihin, jotka selaimesi välittää automaattisesti, kun käyt verkkosivustolla. Tallennettavia tietoja ovat:

 • Selaintyyppi ja selainversio
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Verkkosivu, jolta sivustolle siirryttiin (referrer URL)
 • Sivustoa käyttävän tietokoneen isäntänimi
 • Palvelinpyynnön päivämäärä ja kellonaika
 • IP-osoite

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin. Näiden tietojen keruu tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohtaan perustuen. Näiden tietojen käsittelyyn liittyvä oikeutettu etumme on verkkosivustomme virheettömän toiminnan varmistaminen ja sen toimintojen optimoiminen.

Verkkosivuston palvelin sijaitsee Saksassa.

XIV. Geokohdennus

Käytämme IP-osoitetta ja muita käyttäjän antamia tietoja (etenkin postinumero rekisteröitymisen tai tilaamisen yhteydessä) viestintämme kohdentamiseksi kohderyhmille maantieteellisen alueen perusteella (ns. geokohdennus).

Viestinnän kohdentaminen kohderyhmille maantieteellisen alueen perusteella mahdollistaa esimerkiksi sen, että käyttäjälle voidaan automaattisesti näyttää alueellisesti kohdennettuja tarjouksia tai mainoksia, jotka usein kiinnostavat käyttäjää enemmän. Oikeusperuste IP-osoitteen ja tarvittaessa muiden käyttäjän antamien tietojen (erityisesti postinumero) käytölle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta perustuen etuumme mahdollistaa viestintämme tarkempi kohdennus kohderyhmille ja siten tarjota käyttäjille kiinnostavampia tarjouksia ja mainoksia.

Tässä yhteydessä osa IP-osoitteesta ja lisäksi käyttäjän antamat tiedot (erityisesti postinumero) ainoastaan luetaan eikä niitä tallenneta erikseen.

Voit estää geokohdennuksen esimerkiksi käyttämällä VPN- tai välityspalvelinta, jotka estävät tarkan paikannuksen. Lisäksi voit käyttämästäsi selaimesta riippuen myös deaktivoida paikannuksen vastaavista selainasetuksista (jos kyseinen selain mahdollistaa sen).

Käytämme verkkosivustollamme geokohdennusta seuraaviin tarkoituksiin:

 • Uudelleenohjaus vastaavalle maa-/kielisivulle

XV. Käytetyt laajennukset

Käytämme laajennuksia erilaisia tarkoituksia varten. Käytetyt laajennukset on lueteltu alla:

Google AdWordsin käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme Google Ads (ent. Google AdWords) -palvelua, jonka tarjoaa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat, ja sopimusyhteisö Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanti (jäljempänä: Google). Käytämme tätä palvelua yrityksemme mainontaan. Google asettaa palvelun kautta evästeen tietokoneellesi. Sen avulla voidaan tallentaa ja analysoida henkilötietoja, etenkin käyttäjän toimintaa (erityisesti tietoja vierailluista sivuista ja napsautetuista kohteista), laite- ja selaintietoja (erityisesti IP-osoite ja käyttöjärjestelmä), tietoja näytetyistä mainoksista (erityisesti mitä mainoksia on näytetty ja onko käyttäjä napsauttanut niitä) ja tietoja mainoskumppaneista (erityisesti pseudonymisoidut käyttäjä-ID:t).

Lisätietoja Googlen tekemästä tietojen käsittelystä löydät osoitteesta: policies.google.com/privacy

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Saamme ainoastaan tiedon mainokseemme reagoineiden käyttäjien kokonaismäärästä. Mitään sellaisia tietoja, joista voisimme tunnistaa sinut, ei siirretä. Käytön tarkoituksena ei ole seuranta.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi esimerkiksi verotus- ja kirjanpitotarkoituksissa.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen kuten NoScript (noscript.net) tai Ghostery (www.ghostery.com).

Napsauttamalla seuraavaa linkkiä voit estää Googlea käyttämästä henkilötietojasi: adssettings.google.de

Lisätietoja Googleen liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: policies.google.com/privacy

MaTelSon käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme MaTelSo-liitännäistä, jonka tarjoaa MaTelSo GmbH, Friedrichstr. 15, 70174 Stuttgart, Saksa (jäljempänä: Matelso). MaTelSo on puhelujen analysointiin tarkoitettu markkinointityökalu. Jos aktivoit JavaScriptin selaimessasi etkä ole asentanut JavaScript-komentosarjojen estoa, selaintietosi ja mahdollisesti henkilötietosi välitetään Matelsolle. Jokainen verkkonäkyvyytemme yhteydessä ilmoitettu puhelinnumero voi olla niin sanottu puheluiden seurantanumero, jonka yhteydessä kellonaika, päivämäärä, puheluun vastaaminen ja puhelun kesto sekä molempien osapuolten puhelinnumerot kerätään, tallennetaan ja välitetään Matelsolle. Lisätietoja tästä saat Matelson tietosuojaselosteesta: www.matelso.com/de/privacy-statement

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme tätä työkalua mainonnan tehokkuuden arviointiin.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi esimerkiksi verotus- ja kirjanpitotarkoituksissa.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Matelsolle sekä näiden tietojen käsittelyn Matelson toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen kuten NoScript (noscript.net) tai Ghostery (www.ghostery.com).

Lisätietoja Matelsoon liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: www.matelso.com/de/privacy-statement

Matomon käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme avoimen lähdekoodin Matomo-seurantatyökalua (matomo.org) käyttäjien verkkosurffailutoiminnan analysointiin. Matomo asettaa palvelun kautta evästeen tietokoneellesi. Sen avulla voidaan tallentaa ja analysoida henkilötietoja, etenkin käyttäjän toimintaa (erityisesti tietoja vierailluista sivuista ja napsautetuista kohteista), laite- ja selaintietoja (erityisesti IP-osoite ja käyttöjärjestelmä), tietoja näytetyistä mainoksista (erityisesti mitä mainoksia on näytetty ja onko käyttäjä napsauttanut niitä) ja tietoja mainoskumppaneista (erityisesti pseudonymisoidut käyttäjä-ID:t).

Ohjelmisto on määritetty siten, että IP-osoitteita ei voida tallentaa kokonaisuudessaan vaan tietojen tunnistettavuuden poistamiseksi IP-osoitteesta peitetään 2 tavua (esimerkiksi: 192.168.xxx.xxx). Tällä tavoin lyhennetyn IP-osoitteen kohdistus vierailevaan tietokoneeseen ei ole enää mahdollista. Tiedot tallennetaan MySQL-tietokantaamme; raportteja tai raporttitietoja ei lähetetä Matomon palvelimille.

Lisätietoja Matomon tekemästä tietojen käsittelystä löydät osoitteesta: matomo.org/privacy-policy/

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjien henkilötietojen käsittely mahdollistaa meille käyttäjiemme verkkosurffailutoiminnan analysoinnin. Saamiemme tietojen analyysin avulla voimme koota tietoa verkkonäkyvyyteemme liittyvien yksittäisten elementtien käytöstä. Näin voimme jatkuvasti parantaa verkkonäkyvyyttämme ja sen käyttäjäystävällisyyttä.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi esimerkiksi verotus- ja kirjanpitotarkoituksissa.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Matomolle sekä näiden tietojen käsittelyn Matomon toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen kuten NoScript (noscript.net) tai Ghostery (www.ghostery.com).

Napsauttamalla seuraavaa linkkiä voit estää Matomoa käsittelemästä henkilötietojasi: matomo.org/privacy-policy/

Lisätietoja Matomoon liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: matomo.org/privacy-policy/

Google Tag Managerin käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme Google Tag Manager -palvelua (www.google.com/intl/de/tagmanager/), jonka tarjoaa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat, ja sopimusyhteisö Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanti (jäljempänä: Google). Google Tag Managerin avulla voidaan hallita Googlen ja kolmansien palveluntarjoajien tarjoamien palvelujen tageja ja upottaa niitä keskitetysti verkkosivuille. Tagit ovat verkkosivuilla käytettäviä pieniä koodielementtejä, joita käytetään muiden muassa kävijämäärien ja -käyttäytymisen mittaamiseen, verkkomainosten ja yhteisöpalvelukanavien vaikutusten analysoimiseen, uudelleenmarkkinoinnin ja kohderyhmille kohdentamisen hyödyntämiseen sekä verkkonäkyvyyden testaamiseen ja optimointiin. Kun käyttäjä vierailee verkkosivuilla, käyttäjän selaimelle lähetetään päivitetty tagikonfiguraatio. Se sisältää ohjeet siitä, mitkä tagit tulee aktivoida. Google Tag Manager käynnistää muut tagit, jotka puolestaan voivat kerätä tietoja. Aiheeseen liittyviä lisätietoja löytyy tämän tietosuojaselosteen kohdista, jotka käsittelevät kyseisten palvelujen käyttöä. Google Tag Manager ei käytä näitä tietoja.

Lisätietoja Google Tag Managerista löydät osoitteesta https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html ja Googlen tietosuojaselosteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=de

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kolmansien palveluntarjoajien palvelujen keskitetty ja selkeä hallinta sekä tehokas integrointi.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Palvelinlokien mainostiedot anonymisoidaan siten, että Google poistaa omien tietojensa mukaisesti osia IP-osoitteesta ja evästetiedoista 9 tai 18 kuukauden jälkeen.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen kuten NoScript (noscript.net) tai Ghostery (www.ghostery.com).

Lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen, joka on saatavilla seuraavan linkin kautta, voit lisäksi voit estää evästeen luomien, omaa verkkosivujen käyttöäsi koskevien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) keräämisen Googlelle ja estää Googlea käsittelemästä näitä tietoja: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Napsauttamalla seuraavaa linkkiä voit estää Googlea käyttämästä henkilötietojasi: adssettings.google.de

Lisätietoja Googleen liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: policies.google.com/privacy

Cookiebotin käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme Cookiebot-evästesuostumuspalvelua, jonka tarjoaa Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kööpenhamina, Tanska (jäljempänä: Cookiebot).

Cookiebot tarjoaa ohjelmistoratkaisun, joka hoitaa evästeiden käyttöä ja verkkokäyttäjien seurantaa koskevien suostumusten keräämisen. Cookiebot kertoo verkkosivustomme käyttäjille verkkosivustollamme käytetyistä evästeistä. Sinulla on lisäksi mahdollisuus poistaa käytöstä erilaisia evästekategorioita lukuun ottamatta toiminnallisia evästeitä (jotka ovat välttämättömiä verkkosivustomme moitteettoman toiminnan varmistamiseksi). Meillä on velvollisuus dokumentoida suostumuksesi tai kieltosi yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaan.

 • Tämän myötä Cookiebot käsittelee erityisesti seuraavia henkilötietoja:
 • Loppukäyttäjän IP-numero anonymisoidussa muodossa (viimeisten kolmen numeron tilalle vaihdetaan "0")
 • Suostumuksen päivämäärä ja kellonaika
 • Loppukäyttäjän selain
 • URL-osoite, jota varten suostumus on annettu
 • Anonyymi, satunnainen ja koodattu avain
 • Loppukäyttäjän suostumuksen tila, jolla osoitetaan suostumus
 • Samalla Cookiebot asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle.

Avain ja suostumuksen tila tallennetaan myös loppukäyttäjän selaimeen "CookieConsent"-evästeeseen, jotta verkkosivusto pystyy automaattisesti lukemaan loppukäyttäjän suostumuksen ja noudattamaan sitä kaikkien seuraavien sivupyyntöjen ja loppukäyttäjän tulevien istuntojen yhteydessä enimmillään 12 kuukauden ajan. Avainta käytetään osoituksena suostumuksesta ja sellaista vaihtoehtoa varten, jolla tarkastetaan loppukäyttäjän selaimeen tallennetun suostumuksen tilan muuttumattomuus verrattuna alkuperäiseen suostumukseen, joka on välitetty Cookiebotille.

Jos "yhteissuostumus"-toiminto on aktivoitu useiden verkkosivustojen suostumuksen hallitsemiseksi loppukäyttäjän yhdellä suostumuksella, Cookiebot tallentaa myös toisen erillisen, satunnaisen, yksilöllisen tunnuksen loppukäyttäjän suostumuksella. Mikäli kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät, tämä avain tallennetaan "CookieConsentBulkTicket"-evästeessä loppukäyttäjän selaimeen salatussa muodossa.

Kaikkia tietoja isännöidään pilvipalveluntarjoajan Microsoft Ireland Operations Ltd, joka sijaitsee osoitteessa South County Business Park, One Microsoft Court, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irlanti, Azure-palvelinkeskuksessa.

Lisätietoja Cookiebotin tekemästä tietojen käsittelystä löydät osoitteesta: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Cookiebotin käytön tarkoituksena on evästeselosteiden luominen ja näyttö loppukäyttäjille sekä evästeskannausraporttien tallennus ja näyttö tietosuojaselosteessa. Näin pystymme täyttämään tiedonantovelvollisuutemme verkkosivustomme käyttäjiä kohtaan yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaisesti sekä noudattamaan evästeiden käyttöä koskevia tietosuojaan liittyviä suostumuksia ja dokumentoimaan ne.

Lisäksi käytämme Cookiebotia yhdistettyjen tietojen saamiseksi loppukäyttäjän valinnoista hyväksyttyihin evästetyyppeihin liittyen ja niiden graafisen kuvauksen näyttämiseksi Service Manager -palveluhallinnassa.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta. Oikeutettu etumme liittyy tässä tietojen käsittelyn tarkoituksiin, jotka on mainittu kohdassa 2. Käyttäjien edut ja oikeudet huomioidaan vastaavasti IP-osoitteen anonymisoinnilla.

4. Säilytyksen kesto

Cookiebot säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi esimerkiksi verotus- ja kirjanpitotarkoituksissa.

Cookiebotin käyttämät evästeet tallennetaan enintään 12 kuukauden ajaksi käyttäjien päätelaitteelle.

5. Mahdollisuus vastustaa tietojen käsittelyä ja poistaa tiedot

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Cookiebotille sekä näiden tietojen käsittelyn Cookiebotin toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen kuten NoScript (https://noscript.net/) tai Ghostery (https://www.ghostery.com).

Lisätietoja Cookiebotiin liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Userliken käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme toimintoja Userlike-livechat-alustalta, jonka tarjoaa Userlike UG (rajoitettu vastuu), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Saksa (jäljempänä: Userlike). Voit käyttää livechatia yhteydenottolomakkeen tavoin chattaillaksesi työntekijöidemme kanssa lähes reaaliajassa. Chat-keskustelun aloittamisen myötä muodostuu seuraavia henkilötietoja:

 • Keskustelun aloittamisen päivämäärä ja kellonaika
 • Selaintyyppi/-versio
 • IP-osoite
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Viimeksi vieraillun verkkosivuston URL-osoite
 • Lähetetty datamäärä
 • Etunimi
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite

Työntekijöidemme kanssa käytävästä chat-keskustelusta riippuen saattaa muodostua myös muita henkilötietoja, joita annat keskustelun yhteydessä. Näiden tietojen tyyppi liittyy tekemääsi kyselyyn tai ongelmaan, josta kerrot meille. Userlike tallentaa lisäksi livechatin keskusteluhistorian.

Chat-pienoissovellus ladataan JavaScript-tiedoston muodossa AWS CloudFrontilla, jonka tarjoaa Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Yhdysvallat (jäljempänä Amazon). Chat-pienoissovellus näyttää käytännössä lähdekoodin, joka suoritetaan tietokoneellasi ja joka mahdollistaa chatin. Tässä yhteydessä tietoja voidaan siirtää AWS CloudFrontin palvelimille Yhdysvaltoihin.

Lisätietoja Userliken tekemästä tietojen käsittelystä löydät osoitteesta: www.userlike.com/de/terms

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme Userlikea tehokkaan asiakasviestinnän mahdollistamiseksi. Keskusteluhistorian tallentamisen tarkoituksena on säästää asiakkaamme kyselyhistoriaan liittyviltä laajoilta selvityksiltä ja varmistaa livechatimme jatkuva laadunvalvonta.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten, kunnes suostumus tietojen säilyttämiseen peruutetaan tai niin kauan kuin laissa määrätään.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Userlikelle sekä näiden tietojen käsittelyn Userliken toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen kuten NoScript (noscript.net) tai Ghostery (www.ghostery.com).

Voit milloin tahansa peruuttaa tietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi. Voit tehdä peruutuksen milloin tahansa lähettämällä sen sähköpostitse meille tai osoitteeseen privacy@userlike.com.

Lisätietoja Userlikeen liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: www.userlike.com/de/terms

Inxmailin käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme yrityksen Inxmail GmbH, jonka osoite on Wentzigerstraße 17, 79106, Freiburg, Saksa, tarjoaman uutiskirjetyökalun Inxmail Professional toimintoja (jäljempänä Inxmail).

Inxmail Professional on yksilöityjen uutiskirjeiden ja automatisoitujen sähköpostikampanjoiden toteutukseen tarkoitettu ohjelmisto. Jäljitteiden eli niin sanottujen web bugien avulla voidaan seurata ja mitata käyttäjien uutiskirjeisiin liittyviä toimia. Samalla Inxmail asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle.

Tämän myötä Inxmail käsittelee erityisesti seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Meta- ja kommunikaatiotiedot
 • Laitetiedot
 • IP-osoite
 • Käyttötiedot
 • Kiinnostuksenkohteet
 • Käyttöajat

Tietojen toinen vastaanottaja on alihankkijana toimiva Bringe Informationstechnik.

Lisätietoja Inxmailin tekemästä tietojen käsittelystä löydät osoitteesta: www.inxmail.de/datenschutz

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Inxmail Professionalin avulla voimme rekisteröidä yrityksestämme kiinnostuneita henkilöitä uutiskirjeiden tilaajiksi sekä analysoida ja arvioida uutiskirjekampanjoita.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi esimerkiksi verotus- ja kirjanpitotarkoituksissa.

Käyttäjän pyynnöstä Inxmail voi myös poistaa kyseiset tiedot. Inxmail ei hallinnoi evästeiden tallentamista.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Inxmailille sekä näiden tietojen käsittelyn Inxmailin toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen, kuten NoScript (noscript.net) tai Ghostery (www.ghostery.com).

 

Lisätietoja Inxmailiin liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: www.inxmail.de/datenschutzKäytämme laajennuksia erilaisia tarkoituksia varten. Käytetyt laajennukset on lueteltu alla:

Google AdWordsin käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme Google Ads (ent. Google AdWords) -palvelua, jonka tarjoaa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat, ja sopimusyhteisö Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanti (jäljempänä: Google). Käytämme tätä palvelua yrityksemme mainontaan. Google asettaa palvelun kautta evästeen tietokoneellesi. Sen avulla voidaan tallentaa ja analysoida henkilötietoja, etenkin käyttäjän toimintaa (erityisesti tietoja vierailluista sivuista ja napsautetuista kohteista), laite- ja selaintietoja (erityisesti IP-osoite ja käyttöjärjestelmä), tietoja näytetyistä mainoksista (erityisesti mitä mainoksia on näytetty ja onko käyttäjä napsauttanut niitä) ja tietoja mainoskumppaneista (erityisesti pseudonymisoidut käyttäjä-ID:t).

Lisätietoja Googlen tekemästä tietojen käsittelystä löydät osoitteesta: policies.google.com/privacy

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Saamme ainoastaan tiedon mainokseemme reagoineiden käyttäjien kokonaismäärästä. Mitään sellaisia tietoja, joista voisimme tunnistaa sinut, ei siirretä. Käytön tarkoituksena ei ole seuranta.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi esimerkiksi verotus- ja kirjanpitotarkoituksissa.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen kuten NoScript (noscript.net) tai Ghostery (www.ghostery.com).

Napsauttamalla seuraavaa linkkiä voit estää Googlea käyttämästä henkilötietojasi: adssettings.google.de

Lisätietoja Googleen liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: policies.google.com/privacy

MaTelSon käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme MaTelSo-liitännäistä, jonka tarjoaa MaTelSo GmbH, Friedrichstr. 15, 70174 Stuttgart, Saksa (jäljempänä: Matelso). MaTelSo on puhelujen analysointiin tarkoitettu markkinointityökalu. Jos aktivoit JavaScriptin selaimessasi etkä ole asentanut JavaScript-komentosarjojen estoa, selaintietosi ja mahdollisesti henkilötietosi välitetään Matelsolle. Jokainen verkkonäkyvyytemme yhteydessä ilmoitettu puhelinnumero voi olla niin sanottu puheluiden seurantanumero, jonka yhteydessä kellonaika, päivämäärä, puheluun vastaaminen ja puhelun kesto sekä molempien osapuolten puhelinnumerot kerätään, tallennetaan ja välitetään Matelsolle. Lisätietoja tästä saat Matelson tietosuojaselosteesta: www.matelso.com/de/privacy-statement

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme tätä työkalua mainonnan tehokkuuden arviointiin.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi esimerkiksi verotus- ja kirjanpitotarkoituksissa.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Matelsolle sekä näiden tietojen käsittelyn Matelson toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen kuten NoScript (noscript.net) tai Ghostery (www.ghostery.com).

Lisätietoja Matelsoon liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: www.matelso.com/de/privacy-statement

Matomon käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme avoimen lähdekoodin Matomo-seurantatyökalua (matomo.org) käyttäjien verkkosurffailutoiminnan analysointiin. Matomo asettaa palvelun kautta evästeen tietokoneellesi. Sen avulla voidaan tallentaa ja analysoida henkilötietoja, etenkin käyttäjän toimintaa (erityisesti tietoja vierailluista sivuista ja napsautetuista kohteista), laite- ja selaintietoja (erityisesti IP-osoite ja käyttöjärjestelmä), tietoja näytetyistä mainoksista (erityisesti mitä mainoksia on näytetty ja onko käyttäjä napsauttanut niitä) ja tietoja mainoskumppaneista (erityisesti pseudonymisoidut käyttäjä-ID:t).

Ohjelmisto on määritetty siten, että IP-osoitteita ei voida tallentaa kokonaisuudessaan vaan tietojen tunnistettavuuden poistamiseksi IP-osoitteesta peitetään 2 tavua (esimerkiksi: 192.168.xxx.xxx). Tällä tavoin lyhennetyn IP-osoitteen kohdistus vierailevaan tietokoneeseen ei ole enää mahdollista. Tiedot tallennetaan MySQL-tietokantaamme; raportteja tai raporttitietoja ei lähetetä Matomon palvelimille.

Lisätietoja Matomon tekemästä tietojen käsittelystä löydät osoitteesta: matomo.org/privacy-policy/

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjien henkilötietojen käsittely mahdollistaa meille käyttäjiemme verkkosurffailutoiminnan analysoinnin. Saamiemme tietojen analyysin avulla voimme koota tietoa verkkonäkyvyyteemme liittyvien yksittäisten elementtien käytöstä. Näin voimme jatkuvasti parantaa verkkonäkyvyyttämme ja sen käyttäjäystävällisyyttä.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi esimerkiksi verotus- ja kirjanpitotarkoituksissa.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Matomolle sekä näiden tietojen käsittelyn Matomon toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen kuten NoScript (noscript.net) tai Ghostery (www.ghostery.com).

Napsauttamalla seuraavaa linkkiä voit estää Matomoa käsittelemästä henkilötietojasi: matomo.org/privacy-policy/

Lisätietoja Matomoon liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: matomo.org/privacy-policy/

Google Tag Managerin käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme Google Tag Manager -palvelua (www.google.com/intl/de/tagmanager/), jonka tarjoaa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat, ja sopimusyhteisö Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanti (jäljempänä: Google). Google Tag Managerin avulla voidaan hallita Googlen ja kolmansien palveluntarjoajien tarjoamien palvelujen tageja ja upottaa niitä keskitetysti verkkosivuille. Tagit ovat verkkosivuilla käytettäviä pieniä koodielementtejä, joita käytetään muiden muassa kävijämäärien ja -käyttäytymisen mittaamiseen, verkkomainosten ja yhteisöpalvelukanavien vaikutusten analysoimiseen, uudelleenmarkkinoinnin ja kohderyhmille kohdentamisen hyödyntämiseen sekä verkkonäkyvyyden testaamiseen ja optimointiin. Kun käyttäjä vierailee verkkosivuilla, käyttäjän selaimelle lähetetään päivitetty tagikonfiguraatio. Se sisältää ohjeet siitä, mitkä tagit tulee aktivoida. Google Tag Manager käynnistää muut tagit, jotka puolestaan voivat kerätä tietoja. Aiheeseen liittyviä lisätietoja löytyy tämän tietosuojaselosteen kohdista, jotka käsittelevät kyseisten palvelujen käyttöä. Google Tag Manager ei käytä näitä tietoja.

Lisätietoja Google Tag Managerista löydät osoitteesta https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html ja Googlen tietosuojaselosteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=de

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kolmansien palveluntarjoajien palvelujen keskitetty ja selkeä hallinta sekä tehokas integrointi.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Palvelinlokien mainostiedot anonymisoidaan siten, että Google poistaa omien tietojensa mukaisesti osia IP-osoitteesta ja evästetiedoista 9 tai 18 kuukauden jälkeen.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen kuten NoScript (noscript.net) tai Ghostery (www.ghostery.com).

Lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen, joka on saatavilla seuraavan linkin kautta, voit lisäksi voit estää evästeen luomien, omaa verkkosivujen käyttöäsi koskevien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) keräämisen Googlelle ja estää Googlea käsittelemästä näitä tietoja: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Napsauttamalla seuraavaa linkkiä voit estää Googlea käyttämästä henkilötietojasi: adssettings.google.de

Lisätietoja Googleen liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: policies.google.com/privacy

Cookiebotin käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme Cookiebot-evästesuostumuspalvelua, jonka tarjoaa Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kööpenhamina, Tanska (jäljempänä: Cookiebot).

Cookiebot tarjoaa ohjelmistoratkaisun, joka hoitaa evästeiden käyttöä ja verkkokäyttäjien seurantaa koskevien suostumusten keräämisen. Cookiebot kertoo verkkosivustomme käyttäjille verkkosivustollamme käytetyistä evästeistä. Sinulla on lisäksi mahdollisuus poistaa käytöstä erilaisia evästekategorioita lukuun ottamatta toiminnallisia evästeitä (jotka ovat välttämättömiä verkkosivustomme moitteettoman toiminnan varmistamiseksi). Meillä on velvollisuus dokumentoida suostumuksesi tai kieltosi yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaan.

Tämän myötä Cookiebot käsittelee erityisesti seuraavia henkilötietoja:

 • Loppukäyttäjän IP-numero anonymisoidussa muodossa (viimeisten kolmen numeron tilalle vaihdetaan "0")
 • Suostumuksen päivämäärä ja kellonaika
 • Loppukäyttäjän selain
 • URL-osoite, jota varten suostumus on annettu
 • Anonyymi, satunnainen ja koodattu avain
 • Loppukäyttäjän suostumuksen tila, jolla osoitetaan suostumus
 • Samalla Cookiebot asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle.

Avain ja suostumuksen tila tallennetaan myös loppukäyttäjän selaimeen "CookieConsent"-evästeeseen, jotta verkkosivusto pystyy automaattisesti lukemaan loppukäyttäjän suostumuksen ja noudattamaan sitä kaikkien seuraavien sivupyyntöjen ja loppukäyttäjän tulevien istuntojen yhteydessä enimmillään 12 kuukauden ajan. Avainta käytetään osoituksena suostumuksesta ja sellaista vaihtoehtoa varten, jolla tarkastetaan loppukäyttäjän selaimeen tallennetun suostumuksen tilan muuttumattomuus verrattuna alkuperäiseen suostumukseen, joka on välitetty Cookiebotille.

Jos "yhteissuostumus"-toiminto on aktivoitu useiden verkkosivustojen suostumuksen hallitsemiseksi loppukäyttäjän yhdellä suostumuksella, Cookiebot tallentaa myös toisen erillisen, satunnaisen, yksilöllisen tunnuksen loppukäyttäjän suostumuksella. Mikäli kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät, tämä avain tallennetaan "CookieConsentBulkTicket"-evästeessä loppukäyttäjän selaimeen salatussa muodossa.

Kaikkia tietoja isännöidään pilvipalveluntarjoajan Microsoft Ireland Operations Ltd, joka sijaitsee osoitteessa South County Business Park, One Microsoft Court, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irlanti, Azure-palvelinkeskuksessa.

Lisätietoja Cookiebotin tekemästä tietojen käsittelystä löydät osoitteesta: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Cookiebotin käytön tarkoituksena on evästeselosteiden luominen ja näyttö loppukäyttäjille sekä evästeskannausraporttien tallennus ja näyttö tietosuojaselosteessa. Näin pystymme täyttämään tiedonantovelvollisuutemme verkkosivustomme käyttäjiä kohtaan yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaisesti sekä noudattamaan evästeiden käyttöä koskevia tietosuojaan liittyviä suostumuksia ja dokumentoimaan ne.

Lisäksi käytämme Cookiebotia yhdistettyjen tietojen saamiseksi loppukäyttäjän valinnoista hyväksyttyihin evästetyyppeihin liittyen ja niiden graafisen kuvauksen näyttämiseksi Service Manager -palveluhallinnassa.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohta. Oikeutettu etumme liittyy tässä tietojen käsittelyn tarkoituksiin, jotka on mainittu kohdassa 2. Käyttäjien edut ja oikeudet huomioidaan vastaavasti IP-osoitteen anonymisoinnilla.

4. Säilytyksen kesto

Cookiebot säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi esimerkiksi verotus- ja kirjanpitotarkoituksissa.

Cookiebotin käyttämät evästeet tallennetaan enintään 12 kuukauden ajaksi käyttäjien päätelaitteelle.

5. Mahdollisuus vastustaa tietojen käsittelyä ja poistaa tiedot

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Cookiebotille sekä näiden tietojen käsittelyn Cookiebotin toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen kuten NoScript (https://noscript.net/) tai Ghostery (https://www.ghostery.com).

Lisätietoja Cookiebotiin liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Userliken käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme toimintoja Userlike-livechat-alustalta, jonka tarjoaa Userlike UG (rajoitettu vastuu), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Saksa (jäljempänä: Userlike). Voit käyttää livechatia yhteydenottolomakkeen tavoin chattaillaksesi työntekijöidemme kanssa lähes reaaliajassa. Chat-keskustelun aloittamisen myötä muodostuu seuraavia henkilötietoja:

 • Keskustelun aloittamisen päivämäärä ja kellonaika
 • Selaintyyppi/-versio
 • IP-osoite
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Viimeksi vieraillun verkkosivuston URL-osoite
 • Lähetetty datamäärä
 • Etunimi
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite

Työntekijöidemme kanssa käytävästä chat-keskustelusta riippuen saattaa muodostua myös muita henkilötietoja, joita annat keskustelun yhteydessä. Näiden tietojen tyyppi liittyy tekemääsi kyselyyn tai ongelmaan, josta kerrot meille. Userlike tallentaa lisäksi livechatin keskusteluhistorian.

Chat-pienoissovellus ladataan JavaScript-tiedoston muodossa AWS CloudFrontilla, jonka tarjoaa Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Yhdysvallat (jäljempänä Amazon). Chat-pienoissovellus näyttää käytännössä lähdekoodin, joka suoritetaan tietokoneellasi ja joka mahdollistaa chatin. Tässä yhteydessä tietoja voidaan siirtää AWS CloudFrontin palvelimille Yhdysvaltoihin.

Lisätietoja Userliken tekemästä tietojen käsittelystä löydät osoitteesta: www.userlike.com/de/terms

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme Userlikea tehokkaan asiakasviestinnän mahdollistamiseksi. Keskusteluhistorian tallentamisen tarkoituksena on säästää asiakkaamme kyselyhistoriaan liittyviltä laajoilta selvityksiltä ja varmistaa livechatimme jatkuva laadunvalvonta.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten, kunnes suostumus tietojen säilyttämiseen peruutetaan tai niin kauan kuin laissa määrätään.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Userlikelle sekä näiden tietojen käsittelyn Userliken toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen kuten NoScript (noscript.net) tai Ghostery (www.ghostery.com).

Voit milloin tahansa peruuttaa tietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi. Voit tehdä peruutuksen milloin tahansa lähettämällä sen sähköpostitse meille tai osoitteeseen privacy@userlike.com.

Lisätietoja Userlikeen liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: www.userlike.com/de/terms

Inxmailin käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme yrityksen Inxmail GmbH, jonka osoite on Wentzigerstraße 17, 79106, Freiburg, Saksa, tarjoaman uutiskirjetyökalun Inxmail Professional toimintoja (jäljempänä Inxmail).

Inxmail Professional on yksilöityjen uutiskirjeiden ja automatisoitujen sähköpostikampanjoiden toteutukseen tarkoitettu ohjelmisto. Jäljitteiden eli niin sanottujen web bugien avulla voidaan seurata ja mitata käyttäjien uutiskirjeisiin liittyviä toimia. Samalla Inxmail asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle.

Tämän myötä Inxmail käsittelee erityisesti seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Meta- ja kommunikaatiotiedot
 • Laitetiedot
 • IP-osoite
 • Käyttötiedot
 • Kiinnostuksenkohteet
 • Käyttöajat

Tietojen toinen vastaanottaja on alihankkijana toimiva Bringe Informationstechnik.

Lisätietoja Inxmailin tekemästä tietojen käsittelystä löydät osoitteesta: www.inxmail.de/datenschutz

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Inxmail Professionalin avulla voimme rekisteröidä yrityksestämme kiinnostuneita henkilöitä uutiskirjeiden tilaajiksi sekä analysoida ja arvioida uutiskirjekampanjoita.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lähtökohtaisesti käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan nojalla.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi esimerkiksi verotus- ja kirjanpitotarkoituksissa.

Käyttäjän pyynnöstä Inxmail voi myös poistaa kyseiset tiedot. Inxmail ei hallinnoi evästeiden tallentamista.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruutus ei vaikuta ennen peruutusta tapahtuneiden tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit estää henkilötietojesi keruun ja välityksen Inxmailille sekä näiden tietojen käsittelyn Inxmailin toimesta, kun estät ulkoisten palveluntarjoajien evästeiden asettamisen tietokoneellesi, otat käyttöön selaimen seuraamisenestotoiminnon (Do Not Track), deaktivoit komentosarjakoodin suorituksen selaimessasi tai kun asennat selaimeesi komentosarjojen estoon tarkoitetun laajennuksen, kuten NoScript (noscript.net) tai Ghostery (www.ghostery.com).

Lisätietoja Inxmailiin liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: www.inxmail.de/datenschutz

XVI. Laajennusten sisällyttäminen ulkoisten palveluntarjoajien kautta

1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Sisällytämme verkkosivustollemme tiettyjä laajennuksia ulkoisten palveluntarjoajien kautta sisällönjakeluverkkojen muodossa. Kun avaat verkkosivustomme, muodostetaan tällöin yhteys käyttämiemme palveluntarjoajien palvelimiin sisältöjen noutamista ja käyttäjän selaimen välimuistiin tallentamista varten. Sen myötä henkilötietoja, etenkin laite- ja selaintietoja (erityisesti IP-osoite ja käyttöjärjestelmä), voidaan tallentaa palvelimien lokitiedostoihin ja analysoida. Käytämme seuraavia palveluja:

 • Google Hosted Libraries, jonka tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti
 • Amazon Web Services

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Näiden palvelujen toimintojen käytön tarkoituksena on verkkosovellusten ja sisältöjen tarjoaminen ja niiden käytön nopeuttaminen.

3. Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Näiden tietojen keruu tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f alakohtaan perustuen. Verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu on verkkosivuston teknisesti virheettömän toiminnan ja optimoinnin varmistaminen.

4. Säilytyksen kesto

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä käyttötarkoituksia varten tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

5. Mahdollisuus vastustaa käsittelyä

Tietoja Googleen liittyvistä peruutus- ja poistomahdollisuuksista löydät osoitteesta: policies.google.com/privacy

XVII. Tietosuojaselosteen muutos

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta sen sovittamiseksi mahdollisesti muuttuvien oikeudellisten seikkojen tai palveluun ja tietojen käsittelyyn liittyvien muutosten mukaan.