Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepassingsgebied

1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen beheersen de huidige algemene verkoopsvoorwaarden alle verhoudingen tussen enerzijds de BVBA GEMU VALVES (de Verkoper) en anderzijds de koper (de Koper) van de goederen van de Verkoper in elke koop door de Koper van goederen van de Verkoper. De Koper zijn eigen algemene voorwaarden of gelijkaardige bepalingen zijn niet van toepassing tussen de partijen, tenzij de Koper en Verkoper dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

Prijs

2. Prijzen moeten afzonderlijk worden overeengekomen in prijsopgaven, bestelbonnen of gelijkaardige documenten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de Verkoper, zijn alle prijzen exclusief BTW en ex works.  
 
3. De Verkoper heeft het recht om kennelijke vergissingen in prijsopgaven, bestelbonnen, facturen of gelijkaardige documenten te verbeteren. De Verkoper heeft eveneens het recht om de overeengekomen prijs aan te passen indien de productiekosten op basis waarvan de prijs berekend is vervolgens zouden wijzigen.

4. Het gewicht en de afmetingen van de te leveren goederen staan zo precies mogelijk vermeld in de brochures, catalogi, of andere papieren uitgaven van de Verkoper. De Koper kan geen vorderingen putten uit discrepanties tussen enerzijds dergelijke vermeldingen van de Verkoper en anderzijds de werkelijke dimensies en gewicht van het verkochte goed. In die context houdt de Verkoper zich het recht voor om productontwerpen te wijzigen..
 
Betaling

       Termijn
 
5. De Verkoper is ertoe gerechtigd een factuur uit te geven op het tijdstip van de levering. De betaling moet gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum. 

      Plaats van betaling

De Koper moet betalen op de maatschappelijke zetel van de Verkoper, Koning Albert I-laan 64, 1780 Wemmel.

       Niet-betaling

6. Bij gebreke aan betaling binnen de overeengekomen termijn, zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten van 2% per maand op de achterstallige betaling verschuldigd. Indien de Koper een betalingstermijn overschrijdt, worden bovendien alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de Koper onmiddellijk opeisbaar. In dat geval behoudt de Verkoper zich ook het recht voor om leveringen te staken en reeds geplaatste bestellingen van de Koper te annuleren. De Koper zal hieruit geen vorderingen kunnen putten.
 
7. De betalingen ontvangen van de Koper zullen in beginsel dienen als betaling voor de oudste openstaande schuldvordering.

8. De Koper mag enkel schuldvergelijking uitvoeren, weigeren te betalen, etc. indien een tegenvordering van de Koper bevestigd werd in een juridisch bindende dading of indien deze niet betwist wordt door de Verkoper. 

Levering

9. De levering vindt plaats “ex Works”, Incoterms als geldig op het moment te Gemü Gmbh, FritzMüller-Strasse 6-8 Ingelfingen – Criesbach Duitsland. . 

Leveringstermijn. Vertraging 

10. De Verkoper verbindt er zich toe om al het mogelijke te doen om te voldoen aan de overeengekomen leveringstermijn. De Koper kan echter geen vorderingen tot schadevergoeding instellen of de ontbinding van de overeenkomst vorderen bij eventuele vertraging in de levering, tenzij de vertraging te wijten is aan opzettelijke, grove fout van de Verkoper of uit een vordering die u11. 

11. Indien de vertraging in de levering te wijten is aan het gedrag van de verkoper, dan kan de koper een schadevergoeding eisen per week vertraging ten bedrage van 0,5% van de waarde van de te laat geleverde goederen. De totale vergoeding is echter beperkt tot 5% van de waarde van het product. In ieder geval kan de koper geen hogere vergoeding eisen dan de werkelijk geleden en vastgestelde schade.

12. Wanneer de Verkoper vaststelt dat hij de goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst met de Koper niet tijdig kan leveren, of dat een vertraging van zijn kant zeer waarschijnlijk is, zal de Verkoper de Koper hiervan binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte te brengen. De Verkoper zal de reden van vertraging toelichten en zal voor zover als mogelijk ook vermelden wanneer hij de goederen zal leveren. Bij gebreke van het nakomen van deze verplichting is de sanctie van artikel 11 van de huidige algemene contractsvoorwaarden van toepassing.

13. Wanneer de Koper vaststelt dat hij de de goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst  met de Verkoper niet tijdig kan ontvangen, of dat een vertraging van zijn kant waarschijnlijk is, verwittigt de Koper de Verkoper schriftelijk met redenen omkleed en zonder uitstel. De Koper zal voor zover als mogelijk ook vermelden wanneer hij de goederen kan ontvangen. Wanneer de Koper de goederen niet in ontvangst kan nemen op de overeengekomen leveringsdatum moet de Koper niettemin tot betaling overgaan, alsof de levering had plaatsgevonden. De Verkoper zal de goederen bewaren en de Koper draagt hiervoor de kosten en het risico. Op verzoek en op kosten van de Koper zal de Verkoper de goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst verzekeren.

14. De Verkoper kan schriftelijk eisen dat de Koper de goederen binnen een redelijke termijn in ontvangst neemt, tenzij de Koper de goederen niet tijdig in ontvangst kan nemen wegens overmacht. Als de Koper dit nalaat te doen binnen een redelijke termijn, kan de Verkoper eenzijdig, schriftelijk de overeenkomst ontbinden. De Verkoper heeft in dat geval recht op schadevergoeding voor het verlies dat hij lijdt ten gevolge van de Koper zijn contractbreuk..

Eigendomsvoorbehoud

15. Het goed dat het voorwerp uitmaakt van de koop blijft eigendom van de Verkoper totdat de prijs volledig betaald is, in zoverre dat dergelijk eigendomsvoorbehoud geldig is overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Indien de Koper verzuimt te betalen kan de Verkoper de reeds geleverde goederen terug in bezit nemen, de Koper is  ertoe verplicht om te gehoorzamen aan dergelijke onmiddellijke, ongehinderde hernieuwde inbezitneming.  De Koper moet de Verkoper ook vergoeden voor alle gedane kosten en geleden verliezen ten gevolge van de hernieuwde inbezitneming.

Vrijwaring voor gebreken 

16. De Koper is verplicht de geleverde goederen die het voorwerp waren van de koop onmiddellijk te controleren bij de levering en moet een schriftelijk protest indienen niet later dan drie werkdagen, te rekenen van het vroegste moment waar het gebrek in de goederen ontdekt kon worden. Bij laattijdige ontvangst van het protest kan de Koper geen vorderingen instellen ter vrijwaring van gebreken. In ieder geval verstrijkt de Verkoper zijn plicht ter vrijwaring van gebreken, 12 maanden na de levering, tenzij de Verkoper schriftelijk een garantie is overeengekomen voor een langere termijn of bij frauduleus opzet van de Verkoper.
 
17. Het voorwerp van de koop is uitsluitend gewaarborgd door de fabrieksgaranties die de Verkoper geniet jegens de fabrikant van de goederen. Bijkomende garanties betreffende de kwaliteit, de kwantiteit, het nut en de geschiktheid etc. van het voorwerp van de koop zijn enkel van toepassing als ze schriftelijk overgemaakt zijn aan de Koper.r. 

18. “De Verkoper is enkel aansprakelijk voor gebreken te wijten aan fouten in het ontwerp, materialen of vervaardiging van het goed dat het voorwerp uitmaakt van de koop. De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn aan handelingen of tekortkomingen van de Koper of een derde, inclusief onjuist of onwettig gebruik, onjuiste montage of bediening van de goederen, natuurlijke slijtage, onzorgvuldig en onjuiste behandeling, onjuist onderhoud, gebruik in combinatie met ongeschikte uitrusting etc., tenzij de voormelde omstandigheden of gebruik uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de Verkoper.
 
19. Mits de Koper bij de Verkoper tijdig en gerechtvaardigd protest indient over een gebrek in het goed dat het voorwerp uitmaakt van de koop dan is de Verkoper gerechtigd het goed te herstellen, te vervangen of te kiezen voor een alternatief. De Koper is niet gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden wanneer de Verkoper binnen een redelijke termijn - niet meer dan 14 dagen na het tijdige protest door de Koper van het gebrek – de Koper liet weten hoe hij het goed zal herstellen en binnen welke termijn de Verkoper of een derde aangeduid door de Verkoper het goed zal herstellen.
 
20. Wanneer het goed van de koop aangetast is door een ernstig gebrek en de Verkoper nalaat de goederen te herstellen, is de Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de betaalde koopprijs van de Verkoper terug te eisen. Wanneer het goed van de koop aangetast is door een gebrek dat niet substantieel is, dan is de Koper daarentegen enkel gerechtigd om een proportionele korting te eisen overeenkomstig de algemene regels in het Belgische recht.  De Koper zijn vordering tot schadevergoeding mag in geen geval de betaalde koopprijs overstijgen, zelfs niet in het geval van een substantieel gebrek..

21. Als de Koper protesteert over een vermeend gebrek en er uiteindelijk geen gebrek bestaat waarvoor de Verkoper aansprakelijk is, dan is de Verkoper gerechtigd een schadevergoeding te eisen voor de kosten die hij opgelopen heeft door het ongerechtvaardigde protest..
 
22. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de Koper of een derde zijn operationeel verlies, verlies in tijd, verlies in winst of direct of indirect verlies als een gevolg van een gebrek in het voorwerp van de koop. 

Productaansprakelijkheid

23. De Verkoper zijn productaansprakelijkheid is beperkt tot schade aan personen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de schade aan de Koper zijn roerende of onroerende goederen, noch voor de schade aan goederen waarin het gebrekkige goed was geïncorporeerd.. 

24. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de Koper of een derde zijn operationeel verlies, verlies in tijd, winstderving of andere directe of indirecte verliezen als gevolg van gebreken in het voorwerp van de koop. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid (Force majeure)

25. De volgende omstandigheden leiden tot uitsluiting van aansprakelijkheid wanneer zij de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bezwarend maken: een industrieel geschil en andere omstandigheden buiten de macht van de partijen zoals brand, oorlog, oproep tot al dan niet militaire mobilisatie, opeising, beslag, munteenheidbeperkingen, opstand en onrust, gebrek aan transportmogelijkheden, algemene schaarste aan goederen, beperkingen in bedrijfskracht en gebrek of vertraging in levering van onderaannemers die te wijten is door één van de bovenstaande factoren. De bovenstaande omstandigheden zullen enkel de aansprakelijkheid uitsluiten als ze niet voorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst. De partij die deze uitsluiting van aansprakelijkheid wil inroepen moet zonder uitstel de andere partij informeren van de start en de beëindiging van de omstandigheden. Wanneer er overmacht is in hoofde van de Verkoper dan zullen ook de kosten gedekt zijn die de Verkoper opgelopen heeft om het verkochte goed te beschermen..

Intellectuele rechten

26. De Verkoper behoudt al zijn intellectuele rechten op het goed van de koop, de plannen en andere technische bestanden die verband houden met het verkochte goed of de productie van het verkochte goed.

Geschillen. Toepasselijk recht

27. De bevoegde rechtbank in het arrondissement Brussel is bevoegd om uitspraak te doen over geschillen met betrekking tot de gesloten overeenkomst tussen de partijen. 

28. Het toepasselijke recht op de gesloten overeenkomst tussen de partijen is het Belgische recht.