Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

Dampspanningstabel

voor het medium water

Om een installatie optimaal te kunnen bouwen en laten werken, moet bij het procesmedium waterdamp de wisselwerking tussen druk en temperatuur goed in de gaten worden gehouden. Daarom stelt GEMÜ de bij het zogenaamde druk-temperatuurdiagram corresponderende tabel beschikbaar. Dit vormt echter slechts een eerste aanknopingspunt, omdat de waarden alleen gelden voor waterdamp in verzadigde toestand.

Rekening houden met alle bedrijfsparameters

Let erop, dat u bij uw overwegingen rekening houdt met alle relevante fysische en chemische eigenschappen van uw installatie. Andere media maar ook waterdamp met bijmengsels kunnen tot duidelijk andere waarden leiden. Met name bij hoge concentraties van agressieve media adviseren we onze klanten, eigen tests uit te voeren en een mediaspecifieke tabel te maken. Hetzelfde geldt voor de stroomsnelheid, die de waarden eveneens sterk kan beïnvloeden; daarom moet ook hiermee rekening worden gehouden.
Enkele algemene gegevens en verbanden hebben we voor u op de pagina Afsluiterselectie verzameld.

Uitsluiting garantie

De GEMÜ Gruppe is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Garantieclaims die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie worden principieel afgewezen, voor zover er niet aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De GEMÜ Gruppe behoudt zich het recht voor, delen van de pagina's of het totale aanbod zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen. Deze uitsluiting van garantie moet als onderdeel van het internetaanbod worden beschouwd. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtsnormen, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid hiervan onaangeroerd.