Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Ångtryckstabell

för mediet vatten

För att en anläggning ska fungera optimalt och vara tillförlitlig vid användning av vattenånga som processmedium måste alltid växelverkan mellan tryck och temperatur beaktas. Därför har GEMÜ ställt upp en tabell som motsvarar ett så kallat tryck-/temperaturdiagram. Men den visar bara en referenspunkt, eftersom värdena bara gäller för vattenånga i mättat tillstånd.

Överväg alla driftparametrar

Tänk på att ta med alla relevanta fysikaliska och kemiska egenskaper hos anläggningen när du gör dina beräkningar. Om andra medier förekommer, eller om vattenångan innehåller bärsubstanser, kan det leda till att värdena förändras avsevärt. Vi rekommenderar våra kunder att utföra egna försök och själva ta fram mediespecifika tabeller, framför allt vid användning med höga halter av aggressiva medier. Det gäller även för strömningshastigheten, vilken kan påverka värdena kraftigt och därför alltid måste tas i beaktande.
På sidan Ventilsortiment presenterar vi även en del övergripande information och sammanhang.

Ansvarsfrihet

GEMÜ-koncernen tar inget ansvar för att den information som presenteras är aktuell, korrekt, fullständig eller att den håller hög kvalitet. Koncernen tar inget ansvar för materiella eller ideella skador som uppkommit till följd av att den presenterade informationen använts eller inte använts, eller till följd av att felaktig eller ofullständig information använts, såvida inga avsiktliga eller grovt vårdslösa fel kan påvisas. Inga av de erbjudanden som presenteras är bindande. GEMÜ-koncernen förbehåller sig rätten att ändra, komplettera eller radera hela eller delar av sidan, samt att tillfälligt eller permanent ta bort informationen utan att särskilt meddela detta. Denna skrivelse om ansvarsfrihet ska ses som en del av internetutbudet. I den mån delar av eller enskilda formuleringar i texterna inte motsvarar rådande rättsläge ska detta inte påverka övriga delar av dokumentet i fråga om innehåll och giltighet.