Ångtryckstabell

för mediet vatten

Ångtryckstabell

För att en anläggning ska fungera optimalt och vara tillförlitlig vid användning av vattenånga som processmedium måste alltid växelverkan mellan tryck och temperatur beaktas. Därför har GEMÜ ställt upp en tabell som motsvarar ett så kallat tryck-/temperaturdiagram. Men den visar bara en referenspunkt, eftersom värdena bara gäller för vattenånga i mättat tillstånd.

Överväg alla driftparametrar

Tänk på att ta med alla relevanta fysikaliska och kemiska egenskaper hos anläggningen när du gör dina beräkningar. Om andra medier förekommer, eller om vattenångan innehåller bärsubstanser, kan det leda till att värdena förändras avsevärt. Vi rekommenderar våra kunder att utföra egna försök och själva ta fram mediespecifika tabeller, framför allt vid användning med höga halter av aggressiva medier. Det gäller även för strömningshastigheten, vilken kan påverka värdena kraftigt och därför alltid måste tas i beaktande.
På sidan Ventilsortiment presenterar vi även en del övergripande information och sammanhang.

Ansvarsfrihet

GEMÜ-koncernen tar inget ansvar för att den information som presenteras är aktuell, korrekt, fullständig eller att den håller hög kvalitet. Koncernen tar inget ansvar för materiella eller ideella skador som uppkommit till följd av att den presenterade informationen använts eller inte använts, eller till följd av att felaktig eller ofullständig information använts, såvida inga avsiktliga eller grovt vårdslösa fel kan påvisas. Inga av de erbjudanden som presenteras är bindande. GEMÜ-koncernen förbehåller sig rätten att ändra, komplettera eller radera hela eller delar av sidan, samt att tillfälligt eller permanent ta bort informationen utan att särskilt meddela detta. Denna skrivelse om ansvarsfrihet ska ses som en del av internetutbudet. I den mån delar av eller enskilda formuleringar i texterna inte motsvarar rådande rättsläge ska detta inte påverka övriga delar av dokumentet i fråga om innehåll och giltighet.