Damptryktabel

for mediet vand

Damptryktabel

For at kunne dimensionere og servicere et anlæg optimalt skal der ved vanddamp som driftsmedium altid tages hensyn til vekselvirkningen mellem tryk og temperatur. Derfor stiller GEMÜ den tilhørende tabel til det såkaldte tryk-temperatur-diagram til rådighed. Denne er dog kun et første holdepunkt, da værdierne kun refererer til vanddamp i mættet tilstand.

Betragtning af alle driftsparametre

Husk at inddrage alle relevante fysiske og kemiske egenskaber for dit anlæg i overvejelserne. Andre medier og vanddamp med tilsætninger kan føre til betydeligt ændrede værdier. Især ved høje koncentrationer af aggressive medier anbefaler vi vores kunder at gennemføre deres egne forsøgsserier og udarbejde en mediespecifik tabel. Det samme gælder for strømningshastigheden, der også kan påvirke værdierne kraftigt og derfor også skal tages med i betragtning.
Vi har samlet nogle generelle informationer og sammenhænge for dig på siden Valg af ventil.

Ansvarsfraskrivelse

GEMÜ-gruppen giver ikke nogen garanti for, at de oplysninger, der stilles til rådighed, er aktuelle, korrekte, komplette eller af nogen bestemt kvalitet. Krav om hæftelse, som henviser til skader af materiel eller ideel art, der skyldes anvendelse eller manglende anvendelse af de tilbudte informationer eller anvendelse af forkerte og ufuldstændige informationer er altid udelukket, såfremt der ikke foreligger en dokumenterbar forsætlig eller groft uagtsom forseelse. Alle tilbud er uforbindende. GEMÜ-gruppen forbeholder sig udtrykkeligt ret til uden forudgående varsel at ændre, supplere, slette eller midlertidigt eller permanent at indstille offentliggørelsen af dele af siderne eller det komplette program. Denne ansvarsfraskrivelse er at betragte som en del af internettilbuddet. Såfremt dele af eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke i fuldt omfang er i overensstemmelse med gældende retsstilling, forbliver dokumentets øvrige dele indholdsmæssigt og gyldighedsmæssigt uberørte af dette.