Dampspanningstabel

voor het medium water

Dampspanningstabel

Om een installatie optimaal te kunnen bouwen en laten werken, moet bij het procesmedium waterdamp de wisselwerking tussen druk en temperatuur goed in de gaten worden gehouden. Daarom stelt GEMÜ de bij het zogenaamde druk-temperatuurdiagram corresponderende tabel beschikbaar. Dit vormt echter slechts een eerste aanknopingspunt, omdat de waarden alleen gelden voor waterdamp in verzadigde toestand.

Rekening houden met alle bedrijfsparameters

Let erop, dat u bij uw overwegingen rekening houdt met alle relevante fysische en chemische eigenschappen van uw installatie. Andere media maar ook waterdamp met bijmengsels kunnen tot duidelijk andere waarden leiden. Met name bij hoge concentraties van agressieve media adviseren we onze klanten, eigen tests uit te voeren en een mediaspecifieke tabel te maken. Hetzelfde geldt voor de stroomsnelheid, die de waarden eveneens sterk kan beïnvloeden; daarom moet ook hiermee rekening worden gehouden.
Enkele algemene gegevens en verbanden hebben we voor u op de pagina Afsluiterselectie verzameld.

Uitsluiting garantie

De GEMÜ Gruppe is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Garantieclaims die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie worden principieel afgewezen, voor zover er niet aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De GEMÜ Gruppe behoudt zich het recht voor, delen van de pagina's of het totale aanbod zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen. Deze uitsluiting van garantie moet als onderdeel van het internetaanbod worden beschouwd. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtsnormen, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid hiervan onaangeroerd.