PD-teknik

för doserings- och regleruppgifter

PD-teknik

För doserings- och regleruppgifter i sterila eller hygieniska processer måste anläggningens planerare och driftansvariga ofta kompromissa. Vanliga membranventiler är visserligen väl lämpade för rengöring, men krav på reglerbarhet uppfyller de endast med otillräcklig noggrannhet. Å andra sidan utmärker sig kägelventiler med sin höga kvalitet, men de är svårare att rengöra.

FDA-konforma material med hög kemisk beständighet

Separationen av det medieledande området från manöverdonet sker med hjälp av ett konformat membran av modifierad PTFE. Materialet PTFE består av linjära och extremt långa kolkedjor som omges endast av fluoratomer. De skärmar av kolatomerna spatialt och skyddar på så sätt molekylen mot kemiska angrepp – även vid höga temperaturer. Modifierat PTFE (TFM™) är ännu bättre anpassat. TFM™ har samma fördelar som PTFE men uppvisar därutöver en tätare polymerstruktur med glesare porer, vilket medför lägre permeabilitet och en glattare yta. Därför är GEMÜ-membran lämpliga för CIP-/SIP-tillämpningar och är dessutom godkända av U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Membran med parabolisk kon

I vanliga konstruktioner kan membranventiler i huvudsak sättas in i grovreglertillämpningar eftersom det där inte finns någon möjlighet att frisläppa en definierad tvärsnittsyta. Men det unika membranet av PTFE kan däremot också utformas som en parabolisk kon. Det är då möjligt att anpassa geometrin så att styrkurvor kan implementeras. Därmed uppnår ventilen en reglernoggrannhet liknande den hos standardreglerventiler med reglerkägla, utan att ha deras nackdelar med avseende på rengörbarhet. I sådana ventiler gör nämligen den så kallade hisseffekten i spindeln att medium transporteras in i tätningspackningen och inte avlägsnas vid rengöring, vilket gör att bakterier kan frodas i dessa områden. Medium kan även fastna i vecken i de bälgar som används för att täta manöverdonet. Adekvat rengöring är på grund av områdena med svag genomströmning inte möjlig, eller endast möjlig till ökade kostnader.

Utförliga tester och simuleringar

PD-tekniken tätar däremot ventilhuset hermetiskt från manöverdonet och upprätthåller normala driftförhållanden. Ett flertal tester i monterat tillstånd visar att tätheten under kontinuerlig drift överensstämmer med DIN EN 12266. Även simuleringen av ångsterilisering med ren ånga i 135 °C uppvisade inga nackdelar jämfört med vanliga membran. I vår egen testanläggning överträffades rent av kraven. Dessutom uppnådde ventilen med PD-teknik dubbelt så många omkopplingar som jämförbara membranventiler (taktcykel 5 s öppen och 5 s stängd). På det sättet testades med framgång den pneumatiska reglerventilen 567 BioStar control med mer än 7 miljoner växlingar och den nya påfyllningsventilen F40 med mer än 10 miljoner växlingar.

Följande produkter bygger på PD-tekniken eller på modifierade utföranden av den:

  • Påfyllningsventilsplattform GEMÜ F40, F60
  • Aseptisk reglerventil GEMÜ 567 BioStar control
  • Produktserien GEMÜ iComLine