Flödesmätare

för bestämning av volymflöde i en anläggning

Flödesmätare

Med hjälp av en flödesmätare går det att mäta volymflödet i en vätska eller gas som passerar genom ett rör. GEMÜs sortiment omfattar produkter med olika funktionsprinciper för att kunna uppfylla kundspecifika krav.

Kontakta oss om du behöver hjälp med individuell rådgivning inom flödesreglering.


Funktionsprinciper hos GEMÜs flödesmätare

Svävkroppsmätare
En mätkropp lyfts upp av volymflödet i ett koniskt mätrör tills en balans upprättas mellan mätkroppens vikt och den kraft som orsakas av flödesmotståndet. Mätkroppen lyfts högre upp ju högre volymflödet är.

Gräns- och mätvärdesgivare finns tillgängliga för integrering i en anläggningsstyrning.

Turbinflödesmätare
Volymflödet driver ett turbinhjul inuti flödesmätaren. Genom att mäta antalet varv per minut kan strömningshastigheten fastställas. Dessutom skickar turbinmätarna olika elektriska utgående signaler för vidare bearbetning

Magnetisk induktiv flödesmätare (MID)
En magnetisk induktiv flödesmätare är inte bara lämpad för elektriskt ledande medier. Funktionssättet bygger på Faradays lag om elektromagnetisk induktion. Magnetiskt induktiva flödesmätare är utbredda och har en väldigt hög mätnoggrannhet

Ultraljudflödesmätare
Med ultraljudsflödesmätare fastställs flödet beröringsfritt med hjälp av akustiska signaler. GEMÜ använder sig här av fasskillnadsmetoden. Två mitt emot varandra placerade givare avger och tar emot ultraljudssignaler växelvis. Vid stillastående medier mottar båda givarna de utsända ultraljudssignalerna i samma fas, dvs. utan fasskillnad. Vid flytande medier uppstår en fasförskjutning. Den uppkomna fasförskjutningen är direkt proportionell mot flödeshastigheten. Utifrån flödeshastigheten och rörledningens diameter beräknas flödesvolymen särskilt snabbt och noggrant.

Flödesreglering med GEMÜs flödesmätare

Genom att kombinera flödesmätarna med våra ventiler och läges- och processregulatorer skapas en komplett flödesregleringsenhet. Vi hjälper gärna till med vår expertis vid utformningen av en enhet för ditt system.