På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Compliance och regelefterlevnad hos GEMÜ

”Det är vår gemensamma ståndpunkt i GEMÜ-gruppen att vi inte kompromissar med compliance och regelefterlevnad. Hög integritet gäller som måttstock för var och en av oss – i alla situationer.” 

- Gert Müller,
verkställande direktör

Utgångspunkt

GEMÜ står för hållbart företagande och rättvisa villkor. Som globalt företag med lång tradition har GEMÜ ett stort ansvar gentemot kunder, medarbetare och samhället i stort. Till detta samhällsansvar hör att vi på GEMÜ alltid följer gällande lagstiftning, respekterar grundläggande etiska värden och agerar långsiktigt.

Praktisk tillämpning

Med detta som bakgrund ser GEMÜ compliance och regelefterlevnad som fundamentala delar av företagets grundstrategi; något som ska beaktas av alla medarbetare. GEMÜ har infört en rad olika åtgärder i syfte att säkerställa företagscompliance världen över. 

GEMÜ har tagit fram ett complianceprogram för att:

  • förhindra att regelöverträdelser uppstår (prevention)
  • upptäcka eventuella regelöverträdelser så fort som möjligt (upptäckt)
  • sätta stopp för regelöverträdelser effektivt och utan dröjsmål (reaktion)