Compliance och regelefterlevnad hos GEMÜ

Ansvarfull företagsstyrning

Compliance och regelefterlevnad hos GEMÜ

Vår mission, vårt ständiga mål: Att göra rätt.

”På GEMÜ är vi väldigt stolta över våra produkter och tjänster. Integritet och tillförlitlighet på alla nivåer är det viktigaste för oss. Därför finns det inga kompromisser hos GEMÜ när det kommer till att utföra vår verksamhet på ett lagenligt och regelefterlevande sätt. Ansvarsfullt beteende och integritet är en självklarhet för oss alla – oavsett situation.”

- Gert Müller -

Vd och koncernchef

Våra mål och värderingar

GEMÜ utvecklar produkter av hög kvalitet för kunder med höga krav i känsliga verksamhetsområden. Som familjeföretag på en internationell marknad är vi medvetna om att vårt agerande har omfattande konsekvenser. Vårt mål är att allt vi gör ska motsvara en hög etisk, rättslig och professionell standard.


Implementering

Anvarsfullt och lagenligt handlande är en förutsättning för vårt företags framgång.  Genom tydliga interna föreskrifter, en konsekvent implementering och en nolltolerans mot avvikelser från dessa kan vi se till att vi når vårt mål. 


GEMÜ-koncernens uppförandekod

För att hjälpa oss att uppnå våra mål långsiktigt inom företagsgruppen har vi tagit fram en uppförandekod (etiska regler) för GEMÜ. Denna gäller för alla våra medarbetare och utgör grunden för samarbeten och möten med våra affärspartners.


Ansvarsfull införskaffning

Vi ställer höga krav på vår införskaffning och satser på långsiktiga, stabila samarbeten. Uppförandekoden för leverantörer till GEMÜ-koncernen handlar om grundprinciperna för samarbeten med alla affärspartner och är förpliktigande. 


Compliance whistleblower-system

Genom vårt elektroniska visselblåsarsystem går det att lämna information om missförhållanden kring följande punkter, helt anonymt.

• Mutor (även försök) och korruption

• Stöld

• Mycket olämpligt beteende, #MeToo, diskriminering, kränkningar

• Kartellbildning

• Skador på företaget genom förskingring eller bedrägeri

• Förskingring (t.ex. material, arbetsutrustning etc.)

• Brott mot dataskydd och manipulering av dokument

• Brott mot arbetarskydds- eller miljöskyddsbestämmelser

• Konkurrenshämmande verksamhet

• Tvångsarbete och barnarbete

Visselblåsare

GEMÜ-koncernens uppförandekod

Uppförandekod för leverantörer