Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Compliance och regelefterlevnad hos GEMÜ

”Det är vår gemensamma ståndpunkt i GEMÜ-gruppen att vi inte kompromissar med compliance och regelefterlevnad. Hög integritet gäller som måttstock för var och en av oss – i alla situationer.” 

- Gert Müller,
verkställande direktör

Utgångspunkt

GEMÜ står för hållbart företagande och rättvisa villkor. Som globalt företag med lång tradition har GEMÜ ett stort ansvar gentemot kunder, medarbetare och samhället i stort. Till detta samhällsansvar hör att vi på GEMÜ alltid följer gällande lagstiftning, respekterar grundläggande etiska värden och agerar långsiktigt.

Praktisk tillämpning

Med detta som bakgrund ser GEMÜ compliance och regelefterlevnad som fundamentala delar av företagets grundstrategi; något som ska beaktas av alla medarbetare. GEMÜ har infört en rad olika åtgärder i syfte att säkerställa företagscompliance världen över. 

GEMÜ har tagit fram ett complianceprogram för att:

  • förhindra att regelöverträdelser uppstår (prevention)
  • upptäcka eventuella regelöverträdelser så fort som möjligt (upptäckt)
  • sätta stopp för regelöverträdelser effektivt och utan dröjsmål (reaktion)